စာရႈသူ အေပါင္း ခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ

Thursday, February 23, 2012

ခိုကေလး၏အယူသီးမႈ(ခင္ေမာင္သန္း-စိတ္ပညာ)ကြ်န္ေတာ္၏မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္သည္ ေဘာ္ပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုအၿမဲေဆာင္ထားေလ႔ရွိသည္။ တစ္ေခ်ာင္းမွာ သာမန္ကိစၥ
မ်ားတြင္အသံုးၿပဳရန္ၿဖစ္ၿပီး၊ က်န္တစ္ေခ်ာင္းမွာအေရးၾကီးေသာကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးၿပဳရန္ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေရးရန္ စာေမးပြဲေၿဖသည္႕ အခါသံုးရန္ၿဖစ္သည္။ ဤေဘာပင္ကိုသံုးပါက ေအာင္ၿမင္မႈရသည္ဟုသူယံုၾကည္သည္။

အၿခားမိတ္ေဆြတစ္ဦးကမူ မည္သည္႕ အခါမွမသံုးသည္႕ေငြစကၠဴတစ္ရြက္ထည္႕ထားသည္။ထိုေငြကေနာက္ထပ္ေငြမ်ားကို သူ႕
အိတ္အတြင္းသို႔ေဆာင္ၾကဥ္းလာလိမ္႔မည္ဟု သူယံုၾကည္ေၾကာင္းေၿပာၿပသည္။အၿခားတစ္ဦးကမူ အုန္းသီးအတြင္းမွရေသာ အုန္းအၿမဳေတကိုေဆာင္ထားေလ႔ရွိသည္။ ေတာလမ္းတြင္ခရီးသြားရသည္႕ အခါအႏၱရာယ္ကင္းေစသည္ဟု သူယံုၾကည္သည္။
အေစာင္႔အေရွာက္ရွိသည္ဟုယံုၾကည္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတစ္ခုအား လက္စြပ္ကြင္း၍၀တ္ဆင္ထားသူတစ္ဦးကိုလည္း
ေတြ႕ ရသည္။ေဘးဒုကၡမေရာက္ေစရန္ အေစာင္႔အေရွာက္မ်ားကကူညီသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းေၿပာၿပသည္။
အေဆာင္တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေဆာင္ေလ႔ရွိသူအမ်ားအၿပားပင္ရွိသည္။

စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦးသည္ ခိုမ်ားႏွင္႔စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလုပ္ခဲ႔သည္။ အ၀ိုင္းပံုသ႑န္ႏွင္႔ၾတိဂံပံုသ႑န္ ႏွစ္ခုတြင္ၾတိဂံပံု
သ႑န္ကို ႏႈတ္သီးႏွင္႔ေခါက္တတ္ရန္သင္ေပးလိုသည္။ပထမတြင္ခိုသည္ ပံုႏွစ္ခုမွၾတိဂံပံုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးေခါက္ရမည္ကို မသိေသး။
ၾတိဂံပံုဘက္သို႕ ေခါင္းလွည္႔လွ်င္ (သို႔မဟုတ္)အနီးအနားသို႔ကပ္သြားလွ်င္ စိတ္ပညာရွင္ကခိုအားအစာေကြ်းသည္။အ၀ိုင္းဘက္သို႔
ေခါင္းလွည္႔လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကပ္သြားလွ်င္ ခိုသည္အစာမရ။
ဤနညး္အတိုင္းခိုအားဆက္တိုက္ အစာေကြ်းလာသည္႔အခါ ခိုသည္ပံုႏွစ္ပံုအနက္ ၾတိဂံပံုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးႏႈတ္သီးႏွင္႔ေခါက္
သည္႕ အၿပဳအမူကိုတတ္ေၿမာက္လာသည္။

အကယ္၍သင္သည္စိတ္၀င္စားပါက "သင္႔ခ်စ္သူႏွင္႔ေတြ႔ရလိမ္႔မည္" "စီးပြားေရးေကာင္းလိမ္႔မည္။" "စာေမးပြဲေအာင္လိမ္႔မည္" စေသာစာမ်ားေရးထားသည္႔စကၠဴလိပ္ကေလးမ်ား၊ကပ္ၿပားေလးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေပးမည္႔ခိုကေလးမ်ား၊စာကေလးမ်ားၿဖစ္လာေအာင္သင္ၾကားေပးႏိူင္သည္။
ခိုကေလးမ်ားႏွင္႔စမ္းသပ္မႈၿပဳသည္႔ စိတ္ပညာရွင္အမည္မွာ စကင္နာၿဖစ္သည္။စိတ္ပညာေ၀ါဟာရကို အသံုးၿပဳၿပီး
အထက္ကၿဖစ္ရပ္ကိုေဖာ္ၿပရပါက အားၿဖည္႔မႈ သို႔မဟုတ္ ဆုေပးမႈေၾကာင္႔ ခိုကေလးသည္စကင္နာၿပဳလုပ္ေစလိုသည္႔ အၿပဳအမူကို
ၿပဳလုပ္လာသည္။ ထိုအၿပဳအမူကိုဆက္လက္ အားၿဖည္႔ေပးၿခင္းေၾကာင္႔ အၿပဳအမူသည္တည္ၿမဲလာခဲ႔သည္။

စကင္နာသည္စိတ္ကူးတစ္မ်ိဳးရလာၿပန္သည္ ခိုကေလးအားပံုမွန္အစာေကြ်းမည္။ ခိုကေလးကမည္သို႔ေသာအၿပဳအမူ
ၿပဳလုပ္သည္ၿဖစ္ေစ ၊ပံုမွန္အစာေကြ်းပါက မည္သို႔ေသာအၿပဳအမူေပၚေပါက္လာနိူင္မည္နည္း။

တစ္ေန႔တြင္သူသည္ ခိုေလးတစ္ေကာင္အားေလွာင္ခ်ိဳင္႔ထဲထည္႕လိုက္သည္။ ၁၅စကၠန္႔တစ္ခါ အစာေကြ်းသည္။ထိုသို႔ေကြ်းလိမ္႔မည္
ကိုခုိကေလးကသိမထားႏွင္႔ေပ။ အစာစားရန္ခိုကေလးသည္ မည္သည္႕ အၿပဳအမူကိုမွ်ၿပဳလုပ္ရန္မလို။ ၁၅စကၠန္႔တစ္ၾကိမ္ႏႈန္းႏွင္႔
ပံုမွန္အစာေကြ်းလာသည္႔ အခါခိုကေလးတြင္ ထူးဆန္းေသာအၿပဳအမူမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။
ထိုခိုကေလးသည္ လက္၀ဲရစ္ပတ္ခ်ာလွည္႔ေနသည္႕ ခိုကေလးၿဖစ္လာသည္။ ဤနည္းအတိုင္း အၿခားခိုကေလးမ်ားကို
အစားေကြ်းရာတြင္လည္း ထူးၿခားသည္႕အၿပဳအမူမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ေလွာင္အိမ္ေထာင္႔ဆီကို ဦးေခါင္းႏွင္႔ခ်ိန္ရြယ္သည္႕
ခိုကေလး ၊ေခါင္းကိုၿမင္္႔ခ်ည္နိမ္႔ခ်ည္ၿပဳလုပ္ေနေသာခိုကေလး၊ ၾကမ္းၿပင္ကိုေတာင္ပံႏွင္႔ပြတ္လွ်က္သြားေသာခိုကေလး စသည္ၿဖင္႔
အၿပဳအမူအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာသည္။

ခိုကေလးမ်ားက မည္သည္႔အၿပဳအမူကိုလုပ္သည္ၿဖစ္ေစ စကင္နာက၁၅စကၠန္႔တစ္ၾကိမ္ ၊အစာေကြ်းၿမဲေကြ်းေနသည္။
ခိုကေလးမ်ားကမူ သူူတို႔၏အၿပဳအမူေၾကာင္႔ အစာစားရဟန္ၿပဳလုပ္ေနၾကသည္။
လူသားမ်ားဆိုပါက "ငါတို႔ဒီလိုလုပ္လို႔ အစာစားရတယ္"ဟုေၿပာဆိုၾကလိမ္႔မည္။

ခိုကေလးမ်ား၏အၿပဳအမူသည္ လူသားတို႔၏အၿပဳအမူႏွင္႔မည္မွ်ၿခားနားပါသနည္း။လူသားမ်ားဆိုပါက သူတို႔၏အၿပဳအမူကို
လာဘ္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကလိမ္႔မည္။စကင္နာက ခုိကေလး၏အၿပဳအမူကို "အယူသီးသည္႔အၿပဳအမူ"ဟုေခၚဆိုခဲ႔သည္။
ခုိကေလးမ်ားတြင္ အယူသီးသည္႕ အၿပဳအမူေပၚေပါက္လာပံုကို ဤသို႔ရွင္းလင္းခဲ႔၏။ စမ္းသပ္သူက ခိုကေလးအား
စတင္အစာေကြ်းခ်ိန္တြင္ ခိုကေလးသည္အၿပဳအမူတစ္ခုခုလုပ္ေနလိမ္႔မည္ဟု သူကဆိုသည္။ခိုကေလးမ်ားသည္ ေခါင္းကိုႏွိ္မ္႔ခ်ည္
ၿမင္႔ခ်ည္လုပ္တတ္သည္႔ သဘာ၀ရွိရာ၊ ထိုအခ်ိန္တြင္အစာအစားရပါက ထိုအၿပဳအမူကိုအားၿဖည္႔ေပးရာေရာက္သည္။ အက်ိဳးဆက္
အားၿဖင္႔ခိုကေလးသည္ ထိုအၿပဳအမူကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာမည္ၿဖစ္ေပသည္။ဒုတိယအစာေကြ်းမည္႔အခ်ိန္တြင္လည္း ခိုကေလး သည္ေခါင္းကိုၿမင္႔လိုက္ႏွိမ္႔လိုက္လုပ္ေနရန္ အလားအလာမ်ားေပသည္။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ၾကံဳၾကိုက္လာေသာ အားၿဖည္႔မႈေၾကာင္႔ ခိုကေလးတြင္အယူသီးသည္႕ အၿပဳအမူေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္
ဟု စကင္နာကရွင္းၿပသည္။
သူတို႔ၿပဳလုပ္သည္႔အၿပဳအမူေၾကာင္႔ အစာစားရၿခင္းမဟုတ္။အစာကို ၁၅စကၠန္႔တစ္ၾကိမ္ အလိုအေလ်ာက္ေကြ်းေနသည္။
အစားရမႈႏွင္႔ အၿပဳအမူတို႔နီးကပ္စြာေပၚေပါက္လာရၿခင္းေၾကာင္႔ ထိုအၿပဳအမူကိုအစာရမႈအတြက္ အေၾကာင္းတရားဟု ယူဆဖြယ္ရာ
ၿဖစ္လာသည္။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ၾကံဳၾကိဳက္လာသည္႕ အားၿဖည္႔မႈ၊သို႔မဟုတ္ထီေပါက္မႈ၊ စာေမးပြဲေအာင္မႈ၊ စီးပြားေရးေကာင္းလာမႈ
တို႔ေၾကာင္႔လူသားမ်ားတြင္လည္း အယူသီးသည္႔ အၿပဳအမူမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ ေပၚေပါက္ရန္လြယ္ကုူေသာ္လည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္
ရန္အလြန္ခဲယဥ္းလွသည္။
အယူသီးသည္႔အၿပဳအမူသည္ ခိုကေလးမ်ားနည္းတူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ဤနည္းသည္တစ္ခု
တည္းေသာနည္းမဟုတ္ေခ်။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ယံုၾကည္လက္ခံလာသည္႔ ယံုၾကည္မႈေၾကာင္႔လည္းကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ အယူသီးသည္႕
အၿပဳအမူမ်ား ေပၚေပါက္ေစႏိူင္သည္
ခရီးသြားသည္႕ အခါရက္ေကာင္းကိုေရြးၿပီးသြားတတ္သည္႔အက်င္႔မွသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္ေတာင္ၿပံဳးပြဲသို႔
မသြားရမေနႏိူင္သည္႕ အၿပဳအမူမ်ား ကြ်ႏိုပ္တို႔တြင္ေပၚေပါက္လာႏိူင္သည္။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔နည္း။
တစ္ခါမိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ သတင္းစကားၾကားရဖူးသည္။ ႏိူင္ငံၿခားသံတမန္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးသည္ ေတာင္ၿပံဳးပြဲ
သို႔မေရာက္ဖူးသၿဖင္႔ သံတမန္မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင္႔လိုက္လာခဲ႔သည္။ ကမာၻ႔အေနာက္ၿခမ္းရွ္ိ သူသြားလိုေသာႏိူင္ငံတစ္ခုသို႔ ေၿပာင္းေရြ႕
အမႈထမ္းရပါက ၀တ္လဲေတာ္ဆက္မည္႔အေၾကာင္း ၿမန္မာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင္႔ ကတိခံခဲ႔သည္။ မ်ားမၾကာမီ
သူ သြားလိုေသာႏိူူင္ငံကိုေၿပာင္းေရြ႕ အမႈထမ္းရသည္။ သူ႔ကတိအတိုင္း ၀တ္လဲေတာ္လာဆက္ရသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။

တိုက္ဆိုင္မႈဟုဆိုမည္ေလာ။ မစမႈဟုဆိုမည္ေလာ။ ဤေမးခြန္း၏အေၿဖသည္ သင္၏သေဘာထားေပၚမူတည္သည္။
အေနာက္ႏိူင္ငံတြင္လည္း အယူသီးမႈရွိၾကသည္။ ေရေႏြးေငြ႔ႏွင္႔ေမာင္းႏွင္သည္႔ သေဘၤာမေပၚမီက သေဘာၤသားမ်ားတြင္ အယူသီး
မႈတစ္ရပ္ရွိခဲ႔သည္။ သေဘာၤေပၚတြင္ မိန္းမတစ္ဦးပါလာပါက ကံမေကာင္းဟုယူဆေလ႔ရွိသည္။ သေဘၤာသားသံုးေလးဆယ္ပါေသာ
သေဘၤာႏွင္႔ ရက္ရွည္လမ်ားခရီးသြားရသည္႕ အခါ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသာပါလာပါက အမွန္တကယ္ကံမေကာင္းၿဖစ္မွာေသခ်ာသည္။
တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး သတ္ၿဖတ္ၾကသည္အထိ ၿဖစ္လာႏိူင္သည္။ ဤသို႔ေသာ အယူသီးမႈတြင္ လက္ေတြ႕ အသံုးက်သည္႔ သေဘာပါ
သည္။
ရွမ္းၿပည္တြင္ စိမ္႔စမ္းေရထြက္သည္႔ေနရာ၌ သစ္ၾကီး၀ါးၾကီးမ်ားအုပ္ဆိုင္းေနတတ္သည္။ ထိုေနရာမွသစ္ပင္ကို ထင္းအၿဖစ္
ခုတ္ယူပါက နတ္မၾကိဳက္။ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ စိမ္႔စမ္းေရထြက္သည္႔ေနရာကန္းမသြားေစရန္ တားၿမစ္
သည္႔သေဘာ ဤယံုၾကည္မႈတြင္ပါမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏိုပ္တို႔၏အယူသီးမႈအားလံုးတြင္ ဤသို႔ေသာ
သေဘာပါမည္ဟုမဆိုႏိူင္ေပ။
ခင္ေမာင္သန္း(စိတ္ပညာ)

1 comment:

သိဂၤါေက်ာ္ said...

ခိုကေလး ေတြမွာေတာင္ အယူသီးမႈ ရွိတယ္ေနာ္..
တစ္ခ်ိဳ႕ ေဒသေတြက အယူသီးမႈေတြကေတာ့ တစ္ခါ တိုုက္ဆိုင္႐ံု မဟုတ္ပဲ အခါခါ တိုက္ဆိုင္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူတို႕ ယံုၾကည္ၾကတာလည္း မေျပာသာဘူးေပါ့...။