စာရႈသူ အေပါင္း ခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ

Tuesday, February 28, 2012

သစၥာတရား၏မီးရွဴးတိုင္ကိုသယ္ေဆာင္ခဲ႔သူဆိုကေရတီ


ယခုအခါ “ဒီမိုကေရစီ” ဆိုေသာစကားသည္ က်ယ္ေလာင္ပ်ံႏွံ႕ေနၿပီး ကမာၻအႏွံ႕တြင္ လူအမ်ားကဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို ဦးတည္ ေနၾကသည္။ဒီမိုကေရစီဟူသည္အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာကိုၿပည္သူကပိုင္သည္(၀ါ)ၿပည္သူပိုင္ေသာအခ်ဳပ္အၿခာအာဏာဟုဆိုလိုၿပီးဂရိဘာသာစကားတစ္ခုၿဖစ္သည္။ဒီမိုကေရစီအစဂရိကဟုဆိုႏိူင္သည္။ (ၿမန္မာတို႔က အီတလီကို “ေရာမ” ။ ဂရိကို “ေခါမ”လို႔ေခၚခဲ႔ၾကသည္။)

ဂရိသည္ အေတြးအေခၚႏွင္႔ပညာအစဥ္အလာၾကီးမားခဲ႔ေသာ လူမ်ိဳးၾကီးၿဖစ္၏္။ ဂရိတို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားမွာယခုတိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုအက်ိဳးၿပဳလ်က္ရွိသည္။ဆိုကေရတီ၊ပေလတုိႏွင္႔အရစၥတိုတယ္တို႔မွာ အထင္ရွားဆံုးဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ၾကီးမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။

ဘီစီ၄၇၀ကေပၚေပါက္ခဲ႔ေသာဆိုကေရတီသည္လူသားတို႔၏လြတ္လပ္ေသာအေတြးအေခၚသမိုင္းတြင္မီးၿပတိုက္ၾကီးသဖြယ္ၿဖစ္ခဲ႔သည္။
ေအသင္ၿမိဳ႕မွေက်ာက္ဆစ္ပုဆရာတစ္ဦး၏သားၿဖစ္ေသာဆိုကေရတီသည္အစပထမ၌ဖခင္၏လုပ္ငန္း၌အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။

သို႔ရာတြင္ေနာက္ပိုင္း၌အမွန္တရားကိုၾကံဆၿခင္း၊ဒႆနသေဘာတရားတို႔ကိုၾကံဆၿခင္းၿဖင္႔သာလွ်င္အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ႔သည္။
အစတြင္ သဘာ၀သိပၸံပညာကိုေလ႔လာေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒႆနႏွင္႔ မတ္တာဖစ္ဆစ္ ေခၚရုပ္လြန္ပညာ သို႔မဟုတ္ အတိဘူတိကပညာကိုေလ႔လာလိုက္စားခဲ႔သည္။ဤသို႔လမ္းေၾကာင္းေၿပာင္းလိုက္ၿခင္းသည္ ဂရိအေတြးအေခၚ သမိုင္း၏ထူးၿခားအေရးပါေသာၿဖစ္ရပ္ကိုေပၚေပါက္လာေစသည္။
ပညာမာန္ၾကီးသူမ်ားကို အေၿဖမေပးႏိူူင္ေအာင္ေမးခြန္းထုတ္ၿပီးလွ်င္ ဆိုကေရးတီသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အသိဥာဏ္ပညာမ႔ဲမႈ ကိုအတင္းလက္ခံေစခဲ႔သည္။ထိုကိစၥေၾကာင္႔ပညာမာန္ၾကီးသူမ်ားက သူ႔ကိုစိတ္ဆိုးၾကသည္မွာမဆန္းေပ။
ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ဒႆနပညာရွင္ႏွင္႔စစ္တိုက္ခိုက္ၿခင္းသည္မည္သို႔မွ်မသက္ဆိုင္ဟုယူဆၾကသည္။သို႔ရာတြင္ဆိုကေရးတီသည္ ၄၂၄ဘီစီ၌ ေဒလီယန္(Delium) စစ္ပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ႔သည္။ ရဲ၀႔ံေသာသူ၏စြန္႔စားမႈႏွင္႔သတၱိကိုခ်ီးက်ဴးၾကရသည္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ေအသင္၏လႊတ္ေတာ္တြင္အဖြဲ႔၀င္ၿဖစ္လာသည္။

သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္၃၀တို႔သည္ေအသင္၌ႏိူင္ငံသားတစ္ဦးကိုဖမ္းဆီေခၚေဆာင္ရန္ဆိုကေရတီအားအမိန္႔ေပးခဲ႔သည္။ ယင္းအမိန္႔ကိုမတရားဟု ဆိုကေရတီကယူဆၿပီး ၿငင္းဆန္ခဲ႔သည္။
မိမိဆႏၵအားေလ်ာ္စြာလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြးေခၚၾကံဆၿခင္းသည္သူ၏ထူးၿခားခ်က္ၿဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင္႔ေနာက္ဆံုးအဆိပ္ကိုေသာက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဆိုကေရတီးကမွန္ေသာအသိဥာဏ္သည္(အားလံုးႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာသေဘာတရားမ်ား@universals)ကိုသိၿမင္ၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္သည္။ယင္းအသိဥာဏ္ကိုရရွိေရးမွာလူ၏တာ၀န္၀တၱရားၿဖစ္သည္။အသိဥာဏ္ရရွိေရးအတြက္အၾကီးမားဆံုးလက္နက္ကိရိယာမွာ ေ၀ါဟာရစကားလံုးမ်ား၏သေဘာသရုပ္မွန္ကို သိရွိနားလည္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တရားမႈ စေသာစကားလံုးမ်ားကိုအသံုးၿပဳၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ယင္းစကားလံုး၏အဓိပၸာယ္အမွန္ကိုမသိၾက နားမလည္ၾကေပ။ ဆိုကေရတီသည္ သူ၏အေပါင္းအသင္းမ်ားအား ယင္းသို႔ေသာစကားလံုးတို႔၏အနက္အဓိပၸာယ္ကိုေမးသည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားဖြင္႔ၿပေၿပာဆိုေသာအဓိပၸာယ္ကိုေ၀ဖန္ေစာေၾကာသည္။စကားလံုးမ်ား၏သေဘာသရုပ္အမွန္ကိုေထာက္ၿပသည္။ ပညာၿမတ္ႏိူးေသာလူငယ္မ်ားစြာသည္ ဆိုကေရတီထံတပည္႕ခံကာ အေတြးအေခၚပညာကိုသင္ယူလာၾကသည္။ ပေလတိုမွာ ဆိုကေရတီ၏ထူးခြ်န္ထင္ရွားေသာတပည္႔တစ္ေယာက္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကအာဏာရွိေသာဆိုဖစ္တို႔သည္ နိူင္ငံေရး၌ကိုယ္က်င္႔တရားကိုၿဖည္႔စြက္လိုေသာဆႏၵမရွိေပ။
ဆိုကေရတီကမူကိုယ္က်င္႔တရားႏွင္႔ႏိူင္ငံေရး၌နီးစပ္ေသာဆက္သြယ္မႈကိုတည္ေဆာက္ေပးသည္။

အသက္ ၇၀အရြယ္ ၃၉၉ဘီစီ၌ဆိုကေရတီအားတရားစြဲဆိုၿပီးလွ်င္ အၿပစ္ရွိသူအၿဖစ္ေၾကညာလွ်က္ တရားသူၾကီး ၅၀၁ေယာက္ပါေသာခံုရံုးကအဆိပ္ေသာက္ေစဟူေသာေသဒဏ္ကိုခ်မွတ္ခဲ႔သည္။
ပထမစြဲခ်က္မွာ ဘာသာမဲ႔တရားမဲ႔ၿဖစ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိူင္ငံေတာ္က ပူေဇာ္ပသေသာ နတ္ေဒ၀တာတို႔ကို မပူေဇာ္မပသၿခင္း ဟူေသာစြဲခ်က္ၿဖစ္သည္။ ဒုတိယစြဲခ်က္မွာ မိမိ၏အဆံုးအမဥပေဒသမ်ားၿဖင္႔ လူငယ္မ်ား၏စာရိတၱကိုဖ်က္ဆီးသည္ဟူေသာ စြဲခ်က္ၿဖစ္သည္။
ဘာသာမဲ႔တရားမဲ႔ဆိုေသာစြဲခ်က္ကို ဆိုကေရတီက အလြန္ထိေရာက္ေသာစကားလံုးမ်ားႏွင္႔ထုေခ်ခဲ႔သည္။ လူငယ္မ်ား၏ကိုယ္က်င္႔တရားအားဖ်က္ဆီးသည္ဆိုေသာ ဒုတိယစြဲခ်က္ကိုလည္း ဆိုကေရတီကထုေခ်လ်က္ဤသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာၿပသည္။

“ကြ်ႏု္ပ္သည္ လူၾကီးႏွင္႔လူငယ္မ်ားအားသင္တို႔သည္ မိမိ၏အသက္ႏွင္႔စည္းစိမ္ကို ဂရုမစိုက္ၾကႏွင္႔။ အဓိကအားၿဖင္႔ မိမိစိတ္ႏွလံုးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈကို ဂရုစိုက္ၾကဟူ၍ ဥပေဒေပးသည္မွတစ္ပါး မည္သည္႔အရာကိုမွမၿပဳလုပ္ခဲ႔ေပ။ ဥစၥဓနေၾကာင္႔ေကာင္းမႈမၿဖစ္ေပ။ ေကာင္းမႈေၾကာင္႔သာဥစၥာဓနၿဖစ္ရ၏။ယင္းသည္သာ ကြ်ႏ္ုပ္၏အဆံုးအမၿဖစ္သည္။ အို…ေအသင္ၿမိဳ႕သားတို႔…ကြ်ႏ္ုပ္သင္တို႔အားေၿပာလိုသည္မွာ သင္တို႔သည္ေအနီတပ္ ေၿပာသည္႔အတိုင္းမလုပ္သည္ၿဖစ္ ေစလုပ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုလြတ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မလြတ္သည္ၿဖစ္ေစ သင္တို႔ေကာင္းစြာမွတ္သားထားရမည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္ဘယ္ႏွၾကိမ္ေသရ..ေသရ၊ မိမိ၏လမ္းစဥ္ကိုမည္သည္႔အခါမွေၿပာင္းမည္မဟုတ္ေပ။” ဟုအေၾကာက္အရြ႔႔ံကင္းစြာ တရားသူၾကီးမ်ားကိုစိန္ေခၚထုေခ်လိုက္သည္။

ဆိုကေရတီ၏ မိတ္သဂၤဟမ်ားက သူ႔ကိုအက်ဥ္းေထာင္မွထုတ္ယူရန္ၾကိဳးစားၾကေသးသည္။သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ႔သို႔ၿပဳလုပ္ၿခင္း ကိုဆိုကေရတီက သေဘာမတူေပ။အေၾကာင္းမူကာ ထိုကဲ႔သို႔ၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ ေအသင္၏တရားဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ၿခင္ေၾကာင္႔တည္း။ ထို႔ေနာက္ဆိုကေရတီသည္ သူ၏နိဂံုးခ်ဳပ္စကား၌တရားသူၾကီးကိုဤသို႔ေၿပာခဲ႔သည္။ “ခြဲခြာဖို႔ရန္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္႔လမ္းကိုယ္သြားၾက၏။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ေသၿခင္းလမ္းမ၌ သြားသည္။ သင္တို႔ကရွင္ၿခင္းလမ္းကိုသြားသည္။ဘယ္လမ္းကၿမတ္သည္ကို ဘုရားသခင္သာသိသည္။”

ဆိုကေရတီသည္ အသက္ဆံုးရံႈးသြားေသာ္လည္း ထာ၀ရရွင္သန္ေနသည္။ အၾကင္အယူအဆမ်ားအတြက္ ေသၿခင္းကို ေရြးခဲ႔သည္။ထိုအယူအဆမ်ားသည္ ယေန႔လူေလာက၌ေလးစားၿမတ္ႏိူးမႈခံေနရသည္။
လူသား၏ အသိဥာဏ္စံခ်ိန္ၿမင္႔မားမႈမွာ သူ႔ေၾကာင္႔ထင္ရွားသြားသည္။ ကြ်န္ေတာ္႔အေနႏွင္႔ ဆိုကေရးတီးသည္ အသက္ကိုစေတး၍ လူသားမ်ားအတြက္ သစၥာတရားမီးရွဴးတိုင္ကို ခိုင္ၿမဲစြာ သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု ေတြးၿမင္မိပါသည္။ ။
(ဆရာပါရဂူ၏ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔ကို ကိုးကားထားပါသည္)
ခိုင္ထူးသစ္

No comments: