စာရႈသူ အေပါင္း ခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ

Tuesday, February 21, 2012

အယူသီးမႈႏွင္႔စိုးရိမ္စိတ္(ခင္ေမာင္သန္း-စိတ္ပညာ)


"အယူသီးမႈႏွင္႔စိုးရိမ္စိတ္"
မေရရာေသာအေၿခအေနႏွင္႔ရင္ဆိုင္လာရေသာအခါလူသားမ်ားတြင္စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ထိုစိုးရိမ္စိတ္မ်ားေလ်ာ႔သြားေစေရးအတြက္တစ္စံုတစ္ခုေသာအၿပဳအမူကိုၿပဳလုပ္သည္။ထိုအၿပဳအမူမ်ားသည္အမ်ားလက္ခံထားသည္႕က်ိဳးေၾကာင္းက်ေသာအၿပဳအမူမဟုတ္ပါကအယူသီးသည္႔အၿပဳမူဟုေခၚၾကမည္ၿဖစ္သည္။ သိပၸံပညာထြန္းကားၿပီးေခတ္မီတိုးတက္သည္႔အေမရိကန္ႏိူင္ငံမွာပင္သဘာ၀လြန္နည္းလမ္းကိုသံုးၿပဳၿပီးေၿမေအာက္ေရ(သို႔မဟုတ္)ဓာတ္သတၳဳရွာသည္႕ လူမ်ား၂၀ရာစုအတြင္းမွာရွိေနေသးသည္။

အဂၤလိပ္အကၡရာYသ႑န္သစ္ကိုင္းေၿခာက္(သို႔မဟုတ္)သတၳဳႏွင္႔ၿပဳလုပ္ထားသည္႔ပစၥည္းမ်ားကိုေၿမေအာက္ရွာေဖြရာတြင္အသံုးၿပဳၾကသည္။Y၏အေပၚပိုင္းလက္တံႏွစ္ခုအားလက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင္႔ကိုင္ကာေအာက္ပိုင္းကိုေရွ႕တည္႔တည္႔ထားၿပီးလမ္းေလွ်ာက္သြားရသည္။ေရရွိမည္႕ေနရာသို႔ေရာက္လွ်င္Y၏ေၿခေထာက္ပိုင္းသည္ေၿမၾကီးဆီသို႔စိုက္က်သြားသည္။ထိုေနရာတြင္ေရတြင္းတူပါကေရရရွိႏိူင္မည္။သို႔မဟုတ္အဖိုးတန္သတၳဳမ်ားရရွိႏိူင္မည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။

သုေတသနတစ္ခုကတစ္ႏိူင္ငံလံုးတြင္ေဖာ္ၿပပါနည္းကိုအသံုးၿပဳေနသူ ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ရွိမည္ဟုဆိုသည္။ဤအၿပဳအမူကိုအဓိပၸာယ္မရွိေသာအၿပဳအမူ၊က်ိဳးေၾကာင္းမက်ေသာအၿပဳအမူဟုေခၚဆိုၾကမည္ေလာ။
အယူသီးမႈဟုေခၚဆိုေသာအခ်ိဳ႕အၿပဳအမူမ်ားတြင္တစ္ခါတစ္ရံအသံုး၀င္မႈမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။ဤအတြက္ေၾကာင္႔ပင္အခ်ိဳ႕ ေသာအယူသီးမႈမ်ားသည္ဆက္လက္တည္တံ႔ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

ၿပႆနာတစ္ခုႏွင္႔ရင္ဆိုင္ရသည္႔အခါအေၿဖရွာရသည္။အေၿဖအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖစ္ႏိူင္ရာမည္သည္႔အေၿဖသည္အမွန္ကန္ဆံုးၿဖစ္သနည္း။မိမိ၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္အသင္႔ေလ်ာ္ဆံုးၿဖစ္မၿဖစ္ကိုမည္သည္႔အခ်က္ကိုတည္မွီ၍စဥ္းစားရပါသနည္း။ မိမိအတြက္အက်ိဳးအမ်ားဆံုးၿဖစ္ထြန္းေစေသာဆံုးၿဖတ္မႈသည္အမွန္ကန္ဆံုးၿဖစ္မည္ဟုဆိုရေပမည္။က်ိဳးေၾကာင္းက်က်စဥ္း စားတတ္ေသာလူတိုင္းသည္ဤသို႔ပင္ၿပႆနာ၏အေၿဖကိုရွာၾကမည္။

ဤအတိုင္းစဥ္းစားပါကYပံုသ႑န္ပစၥည္းကိုအသံုးၿပဳၿပီးေၿမေအာက္ေရရွာၿခင္းကိုအဓိပၸာယ္မရွိေသာလုပ္ရပ္ဟုဆိုႏိူင္ဦးမည္ေလာ။မိမိေရတြငး္တူလိုေသာအရပ္ေဒသ၏ဘူမိအေနအထားကိုမသိသၿဖင္႔သိပၸံနည္းက်ရွာေဖြမႈလည္းမၿပဳလုပ္ႏိူင္။မည္သည္႔ေဒသကိုတူးပါက ေရရမည္ကိုအတိအက်ေၿပာမရသည္႔အခါအယူသီးသည္႕လုပ္ရပ္ဟုေခၚဆိုေနၾကေသာနည္းၿဖင္႔ေရရွာၿခင္းကိုအဓိပၸာယ္မရွိဟုေၿပာမရႏိူင္ဟုအခ်ိဳ႕ကဆိုၾကသည္။ေၿမေၾကာေရေၾကာကိုမသိသၿဖင္႔ၿ႔႔ပင္ပဘူမိပညာရွင္တစ္ဦးကမွန္းဆၿပီးရွာေဖြသည္ထက္ထိုေဒသအေၾကာင္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသည္႕ အယူသီးသူတစ္ဦးရွာေဖြေသာနည္းက ပို၍အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစ လိမ္႔မည္ဟုေၿပာဆိုၾကသည္။ အယူသီးသည္႕အၿပဳအမူအခ်ိဳ႕တြင္လက္ေတြ႕အသံုး၀င္မႈရွိႏိူင္သည္ဟုေကာက္ခ်က္ရမည္႕သဖြယ္ၿဖစ္ေနသည္။

မႏုႆေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးကလည္းဤသို႔ၿဖစ္တတ္ေၾကာင္းတင္ၿပခဲ႔သည္။အယူသီးသည္႕လုပ္ရပ္ဟုေခၚဆိုေနၾကေသာအခ်ိဳ႕ နည္းလမး္မ်ားတြင္မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအက်ိဳးရရွိေစႏိူင္သည္႔ နည္းမ်ားပါရွိတတ္ေၾကာင္းေဖာ္ၿပခဲ႔ေပသည္။ ေလာဘေရဒါအရပ္မွ အေမရိကန္အင္ဒီးယန္းမ်ားသည္ အမဲလိုက္၍ေနထိုင္စားေသာက္ၾကရသည္။သားေကာင္မရသည္႕ အခါသူတို႔သည္ငတ္မြတ္ၿပီးတစ္ခါတစ္ရံေသဆံုးသည္အထိၿဖစ္ၾကရသည္။အစားအစာနည္းလာသည္႕အခါသို႔မဟုတ္ သားေကာင္မရေသာအခါ နတ္ေမးသည္႔အေလ႔အထ သူတို႔တြင္ရွိ၏။

နတ္ဆရာကသမင္၏ ပခံုးရိုးတစ္ခုကိုမီးဖိုေပၚတင္ၿပီး သားေကာင္ရွိမည္႕ေနရာကိုညႊန္ၿပေတာ္မူရန္ “ဆိုင္ရာပိုင္ရာ”တို႔အားေမး ၿမန္းၾကသည္။မီးအပူရွိန္ေၾကာင္႔သမင္၏ပခံုးရိုးမွာကြဲအက္လာသည္။သူတို႔သည္ထိုအက္ေၾကာင္းမ်ားကိုေၿမပံုသဖြယ္အနက္ေဖာ္ၾကသည္။မီး၏အပူရွိန္ေၾကာင္႔ကြဲအက္သြားသည္႔အရာမ်ားမွာအတိအက်ပံုေသကားက်မရွိ။အစီအစဥ္မဲ႔ကြဲအက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ထို“ေၿမပံု”ကိုအသံုးၿပဳၿပီးသားေကာင္လုိက္သည္႕အခါ ေအာင္ၿမင္မႈရရွိၾကသည္။သို႔ေသာ္အခ်ိန္ကာလၾကာၿမင္႔သည္႔အခါထိုေနရာသို႔သားေကာင္မ်ားဆင္းေတာ႔မည္မဟုတ္သၿဖင္႔အခက္အခဲေတြ႕လာရေပသည္။သားေကာင္မ်ားသည္ထိုေနရာကိုအႏၱရာယ္ရွိသည္ဟုသိသြားၿပီးေရွာင္ရွားၾကမည္။ေဘးကင္းရာအၿခားေနရာသို႔ေၿပာင္သြားၾကမည္။မည္သည္႔ေနရာသို႔ေၿပာင္း ေရြ႕သြားသည္ကိုမည္သူမွမသိ။အေတြ႔အၾကံဳလည္းအသံုးၿပဳ၍မၿဖစ္သၿဖင္႔နတ္ကိုေမးၾကရၿခင္းၿဖစ္သည္။

သမင္၏ပခံုးရိုးေပၚတြင္ကြဲအက္ေပၚေပါက္လာေသာအစီအစဥ္မဲ႔လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းအင္ဒီးယန္းမ်ားအမဲလိုက္ၾကသည္။ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္အသစ္ၿဖစ္သၿဖင္႔ၾကံဳၾကိဳက္မႈပိုမိုရရွိလာၾကသည္။သားေကာင္မ်ားေတြ႕လာသည္။ထိုအင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားငတ္မြတ္ေသဆံုးၿပီးမ်ိဳးရိုးေပ်ာက္ကြယ္မသြားသည္ကိုၾကည္႔ၿခင္းအားၿဖင္႔ဤနည္းအတိုင္းသားေကာင္လိုက္ၿခင္းသည္ထိေရာက္မႈရွိမည္ဟုယူဆႏိူင္ေၾကာင္းမႏုႆေဗဒပညာရွင္ကတင္ၿပခဲ႔သည္။

လူသားမ်ားသည္မေရရာသည္႕ အေၿခအေနမ်ားႏွင္႔ၾကံဳၾကိဳက္လာသည္႕ အခါသူတို႔တြင္အားကိုးမဲ႔စိတ္အစြမ္းအစမရွိသည္႕စိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။အက်ိဳးဆက္အားၿဖင္႔စိုးရိမ္စိတ္၊ဖိစီးစိတ္မ်ားရွိလာမည္ၿဖစ္၏။အေၿခအေနမွာမည္သို႔ရွိေနသည္ ကိုမွန္းဆ၍မရသၿဖင္႔သူတို႔သည္မည္သို႔ၿပဳရမည္ကိုလည္းဆံုးၿဖတ္၍မရႏိူင္ၿဖစ္လာသည္။ “ဒီလိုအေၿခအေနၿဖစ္ေနတာကိုေတာ႔မၾကိဳက္ဘူး။ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုးရင္ဆိုင္ေတြ႕လိုက္ခ်င္တယ္ဟူေသာသေဘာထား သူတို႔တြင္ရွိလာမည္ၿဖစ္သည္။

အေၿခအေနေကာင္းမည္လား သို႔မဟုတ္ ပို၍ဆိုး၀ါးသြားမည္လားဟူ၍မေရရာေသာအေၿခအေနထက္ ေသခ်ာေပါက္သိႏိူင္ မည္႔အေၿခအေနတစ္ခုကိုရင္ဆိုင္လိုၾကသည္။ၾကံဳေတြ႕ ရမည္႕အေၿခအေနသည္အေကာင္းမဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွအေရးမၾကီး၊ မေရရာသည္႕အေၿခအေနထက္စာလွ်င္လက္ခံႏိူင္ၾကေသးသည္။အဆိုးႏွင္႔ေတြ႕ ရလွ်င္လည္းသူတို႔သည္္ဆိုးေသာ အေၿခအေနႏွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေအာင္ညွိယူေနထိုင္ၾကမည္။

ၿပစ္မႈတစ္ခုၿဖင္႔အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာေထာင္သားမ်ားကိုေလ႔လာရာတြင္ေသခ်ာေပါက္ေထာင္က်မည္႕ အက်ဥ္းသားထက္ လြတ္လမ္းအနည္းငယ္ရွိသူအက်ဥ္းသားမ်ားသည္စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကိုပိုခံရေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။အၿပစ္က်မည္႕ သူမ်ားသည္အ ဆိုးႏွင္႔ရင္ဆို္င္ရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း မေရရာသည္႕ အေၿခအေနႏွင္႔ၾကံဳေတြ႕ ရမည္မဟုတ္ေပ။ လြတ္ေၿမာက္လမ္းအနည္းငယ္ရွိသူတို႕တြင္ မေရရာေသာအေၿခအေနရွိေနမည္ၿဖစ္သည္။

လူသားမ်ားသည္မေရရာေသာအေၿခအေနႏွင္႔ၾကံဳေတြ႕ ရသည္႕ အခါ ေကာလာဟလ မ်ားဖန္တီးထုတ္လႊင္႔တတ္ေသာသေဘာ ရွိသည္။စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္မခံႏိူင္ၾကသၿဖင္႔ အေၿခအေနသည္ေရရာသည္႕ဟန္ေရာက္လာေအာင္ ေကာလာဟလၿပဳလုပ္ၾကသည္။ တစ္ႏိူင္ငံႏွင္႔တစ္ႏိူင္ငံစစ္ၿဖစ္သၿဖင္႔ စစ္သံုပန္းစခန္းတြင္အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ ဘ၀သည္လည္းမေရရာေသာဘ၀ၿဖစ္သည္။ သူတို႔အတြင္းတြင္မေရရာေသာေကာလာဟလ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္ေနတတ္သည္။

မ်ားေသာအားၿဖင္႔ထိုေကာလာဟလမ်ားသည္မွန္ကန္မႈမရွိေသာ္လည္း မေသခ်ာမေရရာေသာအေၿခအေနကိုရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားအတြက္ အခိုက္အတန္႔အားၿဖင္႔စိတ္သက္သာမႈရေစႏိူ္င္သည္ဟု စိတ္ပညာရွင္တို႔ကတင္ၿပခဲ႔သည္။ ခင္ေမာင္သန္း(စိတ္ပညာ)

3 comments:

khinehtoothit said...

အယူသီးမႈ၊နတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင္႔စိတ္ပညာရႈေထာင္႔စာအုပ္
ဟာမႏၱေလးကဆရာၾကီးခင္ေမာင္သန္းရဲ႕ နာမည္ၾကီးစာအုပ္တစ္အုပ္ပါပဲ။

ကိုပခန္း said...

စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးဖတ္ခ်င္ပါ့ဗ်ာ။

သိဂၤါေက်ာ္ said...

စိတ္ဝင္စားစရာ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါပဲ...